जमिनबाट पानी निकाल्दा उपभोक्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु के-के हुन् ?

0

काठमाडौं, २४ भदौ। उपत्यकाको सतही पानीको श्रोत तथा भूमिगत जलभण्डारको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोडले निर्देशिका तयार पारेको छ। भूमिगत जलभण्डारको समुचित उपयोगको लागि भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्न अनुमती पत्र जारी गर्ने सम्वन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।

जस अनुसार निर्देशिकाले उल्लेख गरे बमोजिम भूमिगत जलभण्डारको उपयोगका लगि वोडबाट अनुमति पत्र लिनु पर्ने जनाइएको छ। अनुमति पत्र प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरुले भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्दा केही शर्तहरु पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। निर्देशिका अनुसार उपभोक्ताले पालना गर्नु पर्ने १२ सर्तहरु यस्ता छन्ः

 • जुन प्रयोजनको लागि अनुमति पत्र लिएको हो सो प्रयोजनको लागि मात्र पानी निकाल्ने।
 • स्वीकृत परिमाणमा मात्र भूमिगत श्रोतको पानी निकाली उपभोग गर्ने।
 •  बोर्डको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र टयूववेल, पम्प, आदि मर्मत सुधार गर्ने।
 • अनुसूची ७ मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ अनुसार पानीको गुणस्तर कायम गर्ने।
 • स्थानीयस्तर, छरछिमेक एवंम वातावरणीय प्रभावमा असर नपर्ने गरी भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपभोग गर्ने।
 • वर्षातको पानी ( Rain Water) बाहेक बोर्डको स्वीकृती वेगर कुनै पनि गुणस्तरको जल पुनर्भरणमा प्रयोग नगर्ने।
 • नियमानुसार बुझाउनु पर्ने रै रकम दस्तुर समयमा नै बुझाउने।
 • अनुमति पत्र नविकरण गरी अद्यावधिक राख्ने।
 • तोके बमोजिमको प्रतिवेदन वोर्डमा पठाउने।
 • बोर्डको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र पानी निकाल्ने संरचना बन्द गर्ने।
 • पानीकोपरिमाण नाप्न वल्क मिटर जडान गर्ने।
 • अनुमती पत्र लिने क्रममा पेश भएको Pump Test Report भन्दा पानीको Draw Down बढी भएमा वोर्डलाई जानकारी दिने।
Comments
Loading...
You might also like